top
top

พื้นฐานภาษีต้องรู้สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน

หลักสูตรใหม่ พื้นฐานภาษีต้องรู้สำหรับที่ปรึกษาการเงิน

อาจารย์ผู้สอน

อ.พิชญา ซุ่นทรัพย์, CFP®

รายละเอียด

เนื้อหา

11 บทเรียน

ราคา

1000 บาท

เนื้อหาของคอร์สนี้

ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่บทเรียน
 • เข้าสู่บทเรียน 1.บทนำและหลักการวางแผนภาษี  ยังไม่ได้เรียน
 • ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่บทเรียน
 • เข้าสู่บทเรียน 4.ประเภทเงินได้  ยังไม่ได้เรียน
 • ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่บทเรียน
 • เข้าสู่บทเรียน 6.การหักค่าใช้จ่าย  ยังไม่ได้เรียน
 • ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่บทเรียน
 • เข้าสู่บทเรียน 7.การหักค่าลดหย่อน  ยังไม่ได้เรียน
 • ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่บทเรียน
 • เข้าสู่บทเรียน 9.กลยุทธ์การวางแผนภาษี  ยังไม่ได้เรียน
 • ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่บทเรียน
 • เข้าสู่บทเรียน 10.กรณีศึกษา  ยังไม่ได้เรียน