top
top

ESG ทางรอดจากวิกฤติด้วยการลงทุนเพื่อความยั่งยืน

เข้าใจความสำคัญของแนวคิดการลงทุนแบบ ESG เพื่อบรรลุเป้าหมายการลงทุนตามหลักพื้นฐานการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

อาจารย์ผู้สอน

ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์

รายละเอียด

เนื้อหา

7 บทเรียน

เนื้อหาของคอร์สนี้

ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่บทเรียน
 • เข้าสู่บทเรียน 1. ความยั่งยืนคืออะไร  ยังไม่ได้เรียน
 • ขั้นตอนที่ 2 Quiz
 • Quiz ทำแบบทดสอบ
 • ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่บทเรียน
 • เข้าสู่บทเรียน 510385911-1.mp4  ยังไม่ได้เรียน
 • ขั้นตอนที่ 2 Quiz
 • Quiz ทำแบบทดสอบ
 • ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่บทเรียน
 • เข้าสู่บทเรียน 3.เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ยังไม่ได้เรียน
 • ขั้นตอนที่ 2 Quiz
 • Quiz ทำแบบทดสอบ
 • ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่บทเรียน
 • เข้าสู่บทเรียน 4. ESG คืออะไร  ยังไม่ได้เรียน
 • ขั้นตอนที่ 2 Quiz
 • Quiz ทำแบบทดสอบ
 • ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่บทเรียน
 • เข้าสู่บทเรียน 7. ประโยชน์ จากการลงทุนแบบ ESG  ยังไม่ได้เรียน
 • ขั้นตอนที่ 2 Quiz
 • Quiz ทำแบบทดสอบ