top
top

แนวทางการบริหารหนี้สิน เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงิน

รวมเทคนิคและแนวทางในการบริหารหนี้สินเพื่อประยุกต์ใช้ในการวางแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์ผู้สอน

อ.สาธิต บวรสันติสุทธิ์ CFP®

รายละเอียด

เนื้อหา

7 บทเรียน

เนื้อหาของคอร์สนี้

ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่บทเรียน
  • เข้าสู่บทเรียน เรื่องที่ 2 บ่อเกิดแห่งหนี้  ยังไม่ได้เรียน
  • ขั้นตอนที่ 2 Quiz
  • Quiz ทำแบบทดสอบ
  • ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่บทเรียน
  • เข้าสู่บทเรียน เรื่องที่ 3 ประเภทของหนี้ Part 2  ยังไม่ได้เรียน
  • ขั้นตอนที่ 2 Quiz
  • Quiz ทำแบบทดสอบ