top
top

Goal Based Investment กรอบคิดการลงทุนสู่ความสำเร็จ

เพิ่มทักษะและเรียนรู้การแบ่งระยะเป้าหมายด้วยหลัก Goal Based เพื่อวางแผนสู่ความสำเร็จทางการเงิน

อาจารย์ผู้สอน

อ.เธียรทยะ ฌอสกุล, CFP

รายละเอียด

เนื้อหา

2 บทเรียน

ราคา

1000 บาท

เนื้อหาของคอร์สนี้

ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่บทเรียน
  • เข้าสู่บทเรียน 1. ภาพรวมการจัดแบ่งเป้าหมาย  ยังไม่ได้เรียน
  • เข้าสู่บทเรียน 2. เป้าหมายระยะยาว (เกษียณ) Part 1  ยังไม่ได้เรียน
  • เข้าสู่บทเรียน 3. เป้าหมายระยะยาว (เกษียณ) Part 2  ยังไม่ได้เรียน
  • เข้าสู่บทเรียน 4. เป้าหมายระยะยาว (เกษียณ) Part 3  ยังไม่ได้เรียน
  • เข้าสู่บทเรียน 5. เป้าหมายระยะยาว (ตัวช่วยในการเกษียณ)  ยังไม่ได้เรียน
  • เข้าสู่บทเรียน 6. เป้าหมายระยะกลาง  ยังไม่ได้เรียน
  • เข้าสู่บทเรียน 7. เป้าหมายระยะสั้น  ยังไม่ได้เรียน