top
top

เทคนิคการบริหารหนี้สินเพื่อวางแผนการเงินให้สำเร็จ

รวมเทคนิคและแนวทางในการบริหารหนี้สินเพื่อประยุกต์ใช้ในการวางแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์ผู้สอน

อ.สาธิต บวรสันติสุทธิ์ CFP

รายละเอียด

เนื้อหา

2 บทเรียน

ราคา

1000 บาท

เนื้อหาของคอร์สนี้

ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่บทเรียน
  • เข้าสู่บทเรียน เรื่องที่ 1 ความหมายของหนี้สิน ทรัพย์สิน  ยังไม่ได้เรียน
  • เข้าสู่บทเรียน เรื่องที่ 2 บ่อเกิดแห่งหนี้  ยังไม่ได้เรียน
  • เข้าสู่บทเรียน เรื่องที่ 3 ประเภทของหนี้ Part 1  ยังไม่ได้เรียน
  • เข้าสู่บทเรียน เรื่องที่ 3 ประเภทของหนี้ Part 2  ยังไม่ได้เรียน
  • เข้าสู่บทเรียน เรื่องที่ 4 การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้  ยังไม่ได้เรียน
  • เข้าสู่บทเรียน เรื่องที่ 5 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเป็นหนี้ Part 1  ยังไม่ได้เรียน
  • เข้าสู่บทเรียน เรื่องที่ 5 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเป็นหนี้ Part 2  ยังไม่ได้เรียน