top
top

ติวสอบ IC P1

ปูพื้นฐานเพื่อสอบ IC P1 พร้อมคู่มือเตรียมสอบและ Mind map สรุปเนื้อหาครบถ้วน

อาจารย์ผู้สอน

อ.ราชันย์ และ ดร.ธนัยวงศ์

รายละเอียด

เนื้อหา

9 บทเรียน

ราคา

2900 บาท

เนื้อหาของคอร์สนี้

ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่บทเรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 1 ระบบการเงินและตลาดการเงิน_update  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 2 ผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์รายตัว Part 1  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 2 ผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์รายตัว Part 2  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 3 ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์ Part 1  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 3 ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์ Part 2  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน Part 1  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน Part 2  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน Part 3  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน Part 4_update  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน Part 5_update  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน Part 6_update  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 5 การวิเคราะห์ทางเทคนิค  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 6 การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 7 การตัดสินใจลงทุนและทฤษฎีประสิทธิภาพของตลาด  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 8 มูลค่าของเงินตามเวลา  ยังไม่ได้เรียน
 • ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่บทเรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 1 ภาพรวมของตราสารทุน Part 1  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 1 ภาพรวมของตราสารทุน Part 2  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 2 การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 3 ตราสารที่เชื่อมโยงกับตราสารทุน Part 1_update  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 3 ตราสารที่เชื่อมโยงกับตราสารทุน Part 2_update  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 4 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Part 1_update  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 4 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Part 2_update  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 5 ความรู้พื้นฐานของตราสารหนี้  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 6 การประเมินมูลค่าและอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 7 ความเสี่ยงจากการลงทุนตราสารหนี้  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 8 การซื้อขายตราสารหนี้ในไทย  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนรวม Part 1  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนรวม Part 2  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 10 ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวม  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 11 การวิเคราะห์และกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวม  ยังไม่ได้เรียน
 • ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่บทเรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 1 ระบบการเงินและตลาดการเงิน_Part 1_update  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 1 ระบบการเงินและตลาดการเงิน_Part 2_update  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 2 ผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์รายตัว  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 3 ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน_Part 1_update  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน_Part 2_update  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 5 การวิเคราะห์ทางเทคนิค  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 6 การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 7 การตัดสินใจลงทุนและทฤษฎีประสิทธิภาพของตลาด  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 8 มูลค่าของเงินตามเวลา  ยังไม่ได้เรียน
 • เอกสารดาวน์โหลด
 • 1.   Mindmap ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน_Sep2023.pdf ดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่บทเรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 1 ภาพรวมของตราสารทุน Part 1  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 1 ภาพรวมของตราสารทุน Part 2  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 2 การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 3 ตราสารเชื่องโยงกับตราสารทุน_Part 1_update  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 3 ตราสารเชื่องโยงกับตราสารทุน_Part 2_update  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 4 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย_update  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 5 ความรู้พื้นฐานของตราสารหนี้  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 6 การประเมินมูลค่าและอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 7 ความเสี่ยงจากการลงทุนตราสารหนี้  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 8 การซื้อขายตราสารหนี้ในไทย  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนรวม  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 10 ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวม  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 11 การวิเคราะห์และกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวม  ยังไม่ได้เรียน
 • เอกสารดาวน์โหลด
 • 1.   Mindmap ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน_Sep2023.pdf ดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่บทเรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 1 แนวทางปฏิบัติในการขายและการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ Part 1  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 1 แนวทางปฏิบัติในการขายและการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ Part 2  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 2 มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน บทที่ 3 การให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม  ยังไม่ได้เรียน
 • เอกสารดาวน์โหลด
 • 1.   Mindmap กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำ.pdf ดาวน์โหลด