top
top

การจัดทำแผนการเงิน

ทบทวนหลักสูตรอบรม CFP Module 6

อาจารย์ผู้สอน

อ.พิชญา ซุ่นทรัพย์ CFP® (อ.พีช) อ.ปิยะ สุราสา CFP® (อ.โจ)

รายละเอียด

เนื้อหา

13 บทเรียน

ราคา

2900 บาท

เนื้อหาของคอร์สนี้

ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่บทเรียน
เอกสารดาวน์โหลด
 • 1.   CFP M6 Day1.pdf ดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่บทเรียน
 • เข้าสู่บทเรียน กระบวนการวางแผนการเงิน  ยังไม่ได้เรียน
 • ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่บทเรียน
 • เข้าสู่บทเรียน กระบวนการวางแผนการลงทุน  ยังไม่ได้เรียน
 • ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่บทเรียน
 • เข้าสู่บทเรียน กระบวนการวางแผนเกษียณ Part 1  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน กระบวนการวางแผนเกษียณ Part 2  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน กระบวนการวางแผนเกษียณ Part 3  ยังไม่ได้เรียน
 • ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่บทเรียน
 • เข้าสู่บทเรียน กลยุทธ์การวางแผนภาษี Part 1  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน กลยุทธ์การวางแผนภาษี Part 2  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน กลยุทธ์การวางแผนภาษี Part 3  ยังไม่ได้เรียน
 • ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่บทเรียน
  เอกสารดาวน์โหลด
 • 1.   CFP M6 Day 2.pdf ดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่บทเรียน
  เอกสารดาวน์โหลด
 • 1.   CFP M6 Day 3.pdf ดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่บทเรียน
 • เข้าสู่บทเรียน การวิเคราะห์ความต้องการด้านการวางแผนมรดก-การวิเคราะห์ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายการเงิน  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน การวิเคราะห์ความต้องการทางการเงินเพื่อการเกษียณ  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความจำเป็นด้านการประกันภัย Part 1  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความจำเป็นด้านการประกันภัย Part 2  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความจำเป็นด้านการประกันภัย Part 3  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน การวิเคราะห์งบการเงิน  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน การวิเคราะห์จำนวนเงินที่ต้องนำมาออมหรือลงทุน  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน การวิเคราะห์ผลตอบแทนที่ต้องการและการจัดสรรเงินลงทุน  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน การวิเคราะห์มูลค่าเป้าหมายการเงินเฉพาะ-ภาระหนี้สิน  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเงินของลูกค้า  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน ภาพรวมการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเงินของลูกค้า  ยังไม่ได้เรียน