top
top

การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

ทบทวนหลักสูตรอบรม CFP Module 4

อาจารย์ผู้สอน

อ.สาธิต บวรสันติสุทธิ์ CFP®  อ.สรวงพิเชฎฐ์ หลายชูไทย CFP® (อ.คิว) อ.พิชญา ซุ่นทรัพย์ CFP® (อ.พีช) อ.เสาวลักษณ์ บ่อศิลป์ CFP® (อ.โบว์) อ.อัจกร การตูม CFP®

รายละเอียด

เนื้อหา

10 บทเรียน

ราคา

2900 บาท

เนื้อหาของคอร์สนี้

ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่บทเรียน
 • เข้าสู่บทเรียน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ Part 1  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ Part 2  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ Part 3  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ Part 4  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ Part 5  ยังไม่ได้เรียน
 • ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่บทเรียน
 • เข้าสู่บทเรียน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Part 1  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Part 2  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Part 3  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Part 4  ยังไม่ได้เรียน
 • ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่บทเรียน
  เอกสารดาวน์โหลด
 • 1.   CFP M4 Day2.pdf ดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่บทเรียน
 • เข้าสู่บทเรียน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ Part 1  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ Part 2  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ Part 3  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ Part 4  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ Part 5  ยังไม่ได้เรียน
 • ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่บทเรียน
 • เข้าสู่บทเรียน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ Part 1  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ Part 2  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ Part 3  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ Part 4  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ Part 5-การบริหารความเสี่ยงในการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ  ยังไม่ได้เรียน
 • ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่บทเรียน
  เอกสารดาวน์โหลด
 • 1.   CFP M4 Day3.pdf ดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่บทเรียน
 • เข้าสู่บทเรียน กองทุนประกันสังคม Part 1  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน กองทุนประกันสังคม Part 2  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน กองทุนประกันสังคม Part 3  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน กองทุนประกันสังคม Part 4  ยังไม่ได้เรียน
 • เข้าสู่บทเรียน กองทุนประกันสังคม Part 5  ยังไม่ได้เรียน