top
top

หลักสูตรการเงินพื้นฐาน...

รายละเอียด

หลักสูตร การขายแบบให้คำปรึกษาสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน

รายละเอียด : การขายแบบให้คำปรึกษา จะทำให้เราเข้าใจและได้ความไว้ใจจากลูกค้า และได้เรียนรู้วิธีสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายให้มากขึ้น
อาจารย์ผู้สอน :
ดร.ชาติชาย มีสุขโข, CFP®
ราคา : 1000 บาท

หลักสูตร พื้นฐานภาษีต้องรู้สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน

รายละเอียด : หลักสูตรใหม่ พื้นฐานภาษีต้องรู้สำหรับที่ปรึกษาการเงิน
อาจารย์ผู้สอน :
อ.พิชญา ซุ่นทรัพย์, CFP®
ราคา : 1000 บาท

หลักสูตร เทคนิคการใช้เครื่องคิดเลขการเงิน

รายละเอียด : ปูพื้นฐานการใช้เครื่องคิดเลขการเงินตั้งแต่เริ่มต้นจนเข้าใจ เพื่อนำไป ประยุกต์ใช้กับการเรียนการเงินหรือเตรียมตัวสอบหลักสูตรทางการเงิน
อาจารย์ผู้สอน :
วริทธ์พล อินทร์เนียม, AISA, IP
ราคา : 2500 บาท

หลักสูตร ติวตะลุยโจทย์ CFP M1

รายละเอียด : ติวเพื่อสอบหลักสูตร CFP M1 ผ่านการทำโจทย์แบบฝึกหัดเสมือนจริงพร้อมเฉลยอย่างละเอียดจำนวน 100 ข้อ
อาจารย์ผู้สอน :
<p>อ.มานะ ตั้งพิเชษฐโชติ, CFP®</p>
ราคา : 2500 บาท

หลักสูตร ติวตะลุยโจทย์ CFP M2

รายละเอียด : ติวเพื่อสอบหลักสูตร CFP M2 ผ่านการทำโจทย์แบบฝึกหัดเสมือนจริงพร้อมเฉลยอย่างละเอียดจำนวน 100 ข้อ
อาจารย์ผู้สอน :
<p>อ.ราชันย์ ตันติจินดา, CFP®</p>
ราคา : 2500 บาท

หลักสูตร การจัดพอร์ตกองทุนรวมแบบนักวางแผนการเงิน

รายละเอียด : รวมเทคนิคการจัดพอร์ตด้วยกองทุนฉบับนักวางแผนการเงินมืออาชีพพร้อม Workshop เข้าใจง่าย
อาจารย์ผู้สอน :
อ.พิชญา ซุ่นทรัพย์, CFP
ราคา : 3000 บาท

หลักสูตร ปัจจัยพื้นฐานและความเสี่ยงของการลงทุนใน Digital Asset

รายละเอียด : เรียนรู้แนวทางการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและความเสี่ยงที่สำคัญของการลงทุนใน Digital Asset
อาจารย์ผู้สอน :

ดร. ฉัตรพงศ์ วัฒนจิรัฏฐ์, FRM

ราคา : 1000 บาท

หลักสูตร เทคนิคการบริหารหนี้สินเพื่อวางแผนการเงินให้สำเร็จ

รายละเอียด : รวมเทคนิคและแนวทางในการบริหารหนี้สินเพื่อประยุกต์ใช้ในการวางแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
อาจารย์ผู้สอน :
อ.สาธิต บวรสันติสุทธิ์ CFP
ราคา : 1000 บาท

หลักสูตร Goal Based Investment กรอบคิดการลงทุนสู่ความสำเร็จ

รายละเอียด : เพิ่มทักษะและเรียนรู้การแบ่งระยะเป้าหมายด้วยหลัก Goal Based เพื่อวางแผนสู่ความสำเร็จทางการเงิน
อาจารย์ผู้สอน :
อ.เธียรทยะ ฌอสกุล, CFP
ราคา : 1000 บาท

หลักสูตร พื้นฐานการวางแผนการเงิน

รายละเอียด : ทบทวนหลักสูตรอบรม CFP Module 1
อาจารย์ผู้สอน :
อ.เธียรทยะ ฌอสกุล CFP® (อ.บุ๊ค) อ.สรวงพิเชฎฐ์ หลายชูไทย CFP® (อ.คิว) อ.พิชญา ซุ่นทรัพย์ CFP® (อ.พีช) อ.ชัชฎา สิงห์ชูวงศ์ CFP® (อ.ข้าวปุ้น)
ราคา : 2900 บาท

หลักสูตร การวางแผนการลงทุน

รายละเอียด : ทบทวนหลักสูตรอบรม CFP Module 2
อาจารย์ผู้สอน :
ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ (อ.เก๋) อ.ชัยวัฒน์ ภัทจารีสกุล CFP (อ.ท๊อป) อ.พิชญา ซุ่นทรัพย์ CFP (อ.พีช)
ราคา : 2900 บาท

หลักสูตร การวางแผนการประกันภัย

รายละเอียด : ทบทวนหลักสูตรอบรม CFP Module 3
อาจารย์ผู้สอน :
อ.ปิยะ สุราสา CFP (อ.โจ) อ.ดวงสมร อรุณสวัสดี (อ.จอย)
ราคา : 2900 บาท

หลักสูตร การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

รายละเอียด : ทบทวนหลักสูตรอบรม CFP Module 4
อาจารย์ผู้สอน :
อ.สาธิต บวรสันติสุทธิ์ CFP®  อ.สรวงพิเชฎฐ์ หลายชูไทย CFP® (อ.คิว) อ.พิชญา ซุ่นทรัพย์ CFP® (อ.พีช) อ.เสาวลักษณ์ บ่อศิลป์ CFP® (อ.โบว์) อ.อัจกร การตูม CFP®
ราคา : 2900 บาท

หลักสูตร การวางแผนภาษีและมรดก

รายละเอียด : ทบทวนหลักสูตรอบรม CFP Module 5
อาจารย์ผู้สอน :
อ.ราชันย์ ตันติจินดา CFP® (อ.ฉั่ง) ดร.วุฒิพงษ์ ศิริจันทรานนท์ (อ.ตั้ม)
ราคา : 2900 บาท

หลักสูตร การจัดทำแผนการเงิน

รายละเอียด : ทบทวนหลักสูตรอบรม CFP Module 6
อาจารย์ผู้สอน :
อ.พิชญา ซุ่นทรัพย์ CFP® (อ.พีช) อ.ปิยะ สุราสา CFP® (อ.โจ)
ราคา : 2900 บาท

หลักสูตร หลักการใช้จ่ายเพื่อความสำเร็จ: Love in debt

รายละเอียด : เรียนรู้ผ่าน Interactive E-Learning ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ พื้นฐานการเงินส่วนบุคคล โดยเน้นไปที่แนวคิดเกี่ยวกับหลักการใช้จ่ายที่ดี
อาจารย์ผู้สอน :
ราคา : ฟรี

หลักสูตร ติวสอบ IC P1 ฉบับเร่งรัด

รายละเอียด : เพิ่มความมั่นใจก่อนสอบ IC P1 ด้วยการติวที่กระชับ เข้าใจง่าย พร้อมสรุปเนื้อหาครบถ้วน
อาจารย์ผู้สอน :
อ.ณปภัช พิทักษ์ศิริพรรณ IP, AFPTTM
ราคา : 2900 บาท

หลักสูตร ติวสอบ IC P1

รายละเอียด : ปูพื้นฐานเพื่อสอบ IC P1 พร้อมคู่มือเตรียมสอบและ Mind map สรุปเนื้อหาครบถ้วน
อาจารย์ผู้สอน :
อ.ราชันย์ และ ดร.ธนัยวงศ์
ราคา : 2900 บาท

หลักสูตร ติวสอบ IC P2

รายละเอียด : คอร์สติว IC P2 พร้อมคู่มือเตรียมสอบและสรุปเนื้อหา IC P2 ครบถ้วน
อาจารย์ผู้สอน :
<p>ดร.ธนัยวงศ์</p>
ราคา : 999 บาท

หลักสูตร ติวสอบ IC P3

รายละเอียด : คอร์สติว IC P3 พร้อมคู่มือเตรียมสอบและสรุปเนื้อหา IC P3 ครบถ้วน
อาจารย์ผู้สอน :
<p>อ.ราชันย์ และ อ.เสาวนีย์</p>
ราคา : 1900 บาท