top
top

CMSK ศูนย์กลางทักษะและความรู้ด้านการเงินครบวงจร 

มุ่งที่จะเป็นศูนย์กลางความรู้ เป็นกลางในการให้ข้อมูลและความรู้ทางการเงิน
ให้ลูกค้ามีอิสระในการเรียนรู้อย่างไร้จำกัด มอบทักษะเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตได้จริง 
มีบุคลากรคุณภาพ และวิทยากรทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในแวดวงการเงินอย่างแท้จริง
เพื่อส่งมอบองค์ความรู้ที่ครอบคลุมและครบวงจรในด้านการเงิน

   สอบใบอนุญาตผ่านในระยะเวลาที่ต้องการ
 
  ประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพ
 
  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

CMSK-Academy สถาบันจัดอบรม CFP, IC, Single License, IP, CFP, IA  สำหรับนักวางแผนการเงิน